Gnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais

Soláthraíonn an iarchéim seo deis do mhic léinn cur leis an taithí leathan oideachais agus oibre atá acu cheana trí shainscileanna sa ghnó agus i dteicneolaíocht na faisnéise a shealbhú agus iad féin a fheistiú do phoist éagsúla san earnáil phríobháideach nó phoiblí. Ritear na cúrsaí trí mheán na Gaeilge.

This postgraduate programme provides an opportunity for students to add to the broad educational and work expertise they already possess by gaining information technology and business skills equipping them for the workplace in either the public or private sector. These programmes are run subject to demand and are delivered through the medium of Irish.

Programme

Ar an gcúrsa seo déanfaidh tú staidéar ar ghnó agus ar theicneolaíocht – ábhair atá riachtanach i ngach slí bheatha. Foghlaimeoidh tú faoin ngaol idir na hábhair éagsúla ghnó, agus tábhacht na teicneolaíochta i bhforbairt rathúil eagraíochtaí. Foghlaimeoidh tú na scileanna praiticiúla chun fadhbanna gnó agus teicneolaíochta a réiteach. Gheobhaidh tú léargas leathan trí anailís a dhéanamh ar chás-staidéir idirnáisiúnta, agus beidh deis agat taighde a dhéanamh agus saineolas a fháil trí obair a dhéanamh ar thionscadail shuimiúla a bhaineann le do chúlra agus le do spéiseanna féin. Beidh tú in ann díriú ar réimse staidéir ar leith don tráchtas ag tarraingt ar do thaithí, do chúlra, do bhunchéim, agus ar ábhair an chúrsa seo.

On this programme, you will study business and technology – subjects that are essential in all careers. You will also learn about the relationship between the various business subjects and the importance of technology in the development of organisations. You will learn the practical skills to solve business and technology problems and will have an opportunity to put research and expertise to work on interesting projects related to your background and areas of interest. You will be able to focus on a specific area of research for your thesis, drawing from your experience, your background, your undergraduate degree and the subjects covered on this programme.

Why DCU

Cúis bhróid do DCU go ndearbhaíonn fostóirí, arís agus arís eile, gurb iad céimithe DCU an rogha is ansa leo agus iad ar thóir lucht gaisce an lae amárach. Institiúid mhór taighde is ea DCU, a bhfuil aitheantas aici ar fud an domhain ar shaothar a príomhthaighdeoirí agus a cuid meithleacha. Tá maoiniú caipitil substaintiúil bronnta ag an stát agus ag infheisteoirí príobháideacha ar cheithre cinn dá lárionaid agus institiúidí taighde. Tugann gach ceann de scoileanna acadúla DCU faoi thaighde ag an leibhéal is airde agus is nuálaí. Tá an ollscoil seo meáite chomh maith ar fhorbairt níos mó a dhéanamh ar a gníomhaíochtaí tráchtála, le béim níos mó ar aistriú teicneolaíochta agus ar bhunú comhlachtaí campais, a bhaineann sochar as fionnachtana agus scileanna phobal an champais. Tá an tráchtálú seo bunaithe i gcomhthéacs clár gníomhach don fhorbairt shóisialta, ina bhfuil páirt ghníomhach ag DCU san athnuachan shóisalta agus i gcothú luachanna eiticiúla i sochaí an lae inniu.

DCU is proud of the fact that, again and again, employers confirm their preference for its graduates when searching for future high achievers. DCU is a major research institution, which has gained worldwide recognition for the work of many of its key researchers and research teams. Four of its major research centres and institutes have been awarded very significant capital funding by the state and by private investors to enable them to provide leadership at a global level. All of DCU's academic schools undertake research which is at the cutting edge of knowledge. DCU is also committed to further development of its commercial activities, with a growing emphasis on technology transfer and the establishment of campus companies which exploit commercially the discoveries and skills of the campus community. This commercialisation is set in the context also of an active programme of social development, in which DCU plays an active role in social regeneration and the search for ethical values for modern society.

Entry requirements

General Entry Requirements

Riachtanas Iontrála
Céim onóracha H2.2 nó taithí ghairmiúil oiriúnach agus leibhéal sásúil i labhairt agus scríobh na Gaeilge. Glactar le cáilíochtaí agus le taithí ghairmiúil oiriúnach i gcúinsí áirithe in ionad bunchéime, faoi réir ag rialacha na hOllscoile. Ní gá réamhcháilíochtaí ríomhaireachta ná gnó.

MSc Pairtaimseartha DC627: Dhá bhliain

Entry Requirements
Honours degree H2.2 or equivalent professional experience and a satisfactory level of fluency in Irish. In some circumstances appropriate professional experience and qualifications are accepted in lieu of a primary degree, subject to University regulations. Previous qualifications in business or computing are not required.

MSc Part-time DC627: Two Years

International Applications
International candidates are expected to have educational qualifications of a standard equivalent to those outlined above. In addition, where such candidates are non-native speakers of the English language they must satisfy the university of their competency in the English language.

Duration

2 years part-time.

Careers or further progression

Careers

Tá céimithe an MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais ag obair le Irish Mortgage Corporation, Google, Oracle, Make a Wish Foundation, Citi, RTÉ, Foras na Gaeilge, An Roinn Ealaíon Oidhreachta agus Gaeltachta, Coláiste na bhFiann, Gael Linn, Gaelchultúr, Údarás Craolacháin na hÉireann agus i bpostanna bainistíochta i scoileanna.

There is a high demand for graduates of this programme. Graduates of the MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais work with the Irish Mortgage Corporation, Google, Oracle, Make a Wish Foundation, Citi, RTÉ, Foras na Gaeilge, Roinn Ealaíon Oidhreachta agus Gaeltachta, Coláiste na bhFiann, Gael Linn, Gaelchultúr, Údarás Craolacháin na hÉireann and managerial posts in schools.

Advertising
Banking
Business
Business Analyst
Consultancy
Digital Account Executive
Education
Education Leadership
Information Technology
Research

Further enquiries

eoghan.mcconalogue@dcu.ie
+353 (01) 700 6057

Enrolment and start dates

Autumn 2020

Remember to mention gradireland when contacting institutions!