Top
City scape

Ghaeilge

Réamhrá
Is é is cuspóir don chúrsa múinte iarchéime seo ná freastal ar chéimithe Gaeilge a bhfuil caighdeán ard Gaeilge acu agus fonn orthu breis staidéir a dhéanamh ar theanga agus litríocht na Gaeilge. Cuirfidh mic léinn an chúrsa seo go mór lena gcuid eolais ar phríomhréimsí léinn na Gaeilge agus chomh maith leis sin beidh seans acu cur leis an scil atá acu sa teanga féin.

Príomhghnéithe
Is cúrsa bliana atá san MA sa Ghaeilge agus beidh a sé mhodúl as na cinn atá liostaithe thíos le déanamh ag mic léinn (dhá thráthnóna sa tseachtain) agus miontráchtas le déanamh ar ábhar a bheidh gaolmhar le hábhair na modúl le críochnú faoi dheireadh mhí Lúnasa.

Bíonn aistí taighde le déanamh i rith an téarma, scrúduithe ag deireadh an dá théarma agus miontráchtas le críochnú faoi dheireadh mhí Lúnasa.

Baintear úsáid as na gnáthachmhainní teicneolaíochta ar nós Moodle etc. chun tacú le mic léinn tríd síos.

Is féidir le mic léinn a chríochnaíonn an MA sa Ghaeilge dul ar aghaidh chun an chéim PhD a dhéanamh agus post a fháil ag an tríú-leibhéal nó fostaíocht a fháil i réimsí an oideachais, an aistriúcháin agus na hiriseoireachta.

Entry requirements

De ghnáth bíonn Céim sa Ghaeilge le 2.2 ar a laghad ag teastáil le go mbeadh duine cáilithe chun tabhairt faoin MA sa Ghaeilge.

Duration

1 year full-time or 2 years part-time

Further enquiries

An Dr. BreandanO' Croinin Breandan.OCroinin @mic.ul.ie or Phone (061) 204330

Subjects taught

Is féidir an cúrsa seo a dhéanamh go lánaimseartha (bliain amháin) nó go páirtaimseartha (dhá bhliain). Beidh 6 mhodúl as na cinn seo thíos le déanamh ag mic léinn (dhá thráthnóna sa tseachtain) agus beidh miontráchtas le déanamh ar ábhar a bheidh gaolmhar le hábhair na modúl.

Is iad príomh-mhodúil an chúrsa ná:
•An Nua Litríocht I agus Nua Litríocht II
•Sochtheangeolaíocht na Gaeilge
•An Béaloideas
•Litríocht an 17ú agus an 18ú hAois
•Litríocht na Sean-Ghaeilge
•Léann an Aistriúcháin
•An Litríocht Chlasaiceach

Application date

Dáta deiridh a nglacfar le hIarratais: 31 Bealtaine 2019.

Enrolment and start dates

How To Apply
Download and complete the application form from "Application Weblink" below.

• Ní mór dod' thrascríbhinní ollscoile a bheith mar chuid den fhoirm iarratais chomh maith.

Íoc do tháille iarratais* agus seol an fhoirm iarratais trí ríomhphost a sheoladh go: Admissions@mic.ul.ie nó tríd an bpost chuig: Oifig na nIontrálacha, Coláiste Mhuire gan Smál, An Cuarbhóthar Theas, Luimneach, Éire, V94 VN26.

* Íoc do tháille iarratais (AE: € 33; neamh-AE: € 55) ag baint úsáide as Realex anseo. Tabhair faoi deara an an uimhir thagartha ar d'iarratas, déan ceangail gabháil scáileáin nó cóip chlóite led' iarratas do thaifid féin.

Remember to mention gradireland when contacting institutions!