Nua Ghaeilge - Research

Is í aidhm an chláir ná clár struchtúrtha dochtúireachta sa Nua-Ghaeilge a chur ar fáil do mhic léinn ar mian leo tabhairt faoi ardtaighde i réimsí áirithe den disciplín. Is iad cuspóirí an chláir ná scileanna cineálacha.


Déanfar an clár a sheachadadh trí mhodúil mhúinte chineálacha, inaistrithe, sainiúil don ábhar, agus trí shainmhodúil a chuirfidh an Roinn agus ranna eile sa Dámh ar fáil, agus, más cuí, modúil a chuirtear ar fáil in institiúidí eile in Éirinn nó thar sáile, trí cheachtanna praiticiúla, cur i láthair páipéar comhdhála, freastal ar mháistir-ranganna agus/nó scoileanna samhraidh/geimhridh.

Entry requirements

Bunchéim onóracha le dara honóracha grád 1 (II.1) sa Nua-Ghaeilge a theastaíonn le haghaidh na céime seo. Is gnách go mbíonn iarchéim (MA, MLitt onóracha) acu siúd a thugann faoi PhD sa Nua-Ghaeilge. Is féidir an chéim seo a dhéanamh go lánaimseartha nó go páirtaimseartha. Ba cheart teagmháil a dhéanamh le Roinn na Nua-Ghaeilge mar a bhfaighfear a thuilleadh eolais agus foirm iarratais.

Duration

MHU02 4 bliana go Lánaimseartha

MHU03 6 bliana go Páirtaimseartha MLitt

MHU04 2 bhliain go Lánaimseartha

MHU05 3 bliana go Páirtaimseartha

Careers or further progression

Deiseanna Fostaíochta


Múinteoireacht ar an dara nó ar an tríú leibhéal; aistritheoireacht; iriseoireacht agus na meáin chumarsáide; riarachán.

Further enquiries

Sonraí Teagmhála

Stiúrthóir an Chláir An tOllamh Fionntán de Brún

Teil +353 (0)1 708 3666/3709

R-phost nua.ghaeilge@mu.ie

Gréasán www.maynoothuniversity.ie/nua-ghaeilge-modern-irish

Seoladh Scoil an Léinn Cheiltigh, Ollscoil na hÉireann Má Nuad, Má Nuad, Co. Chill Dara

Subjects taught

Taighde

Is iad seo a leanas príomhréimsí taighde na Roinne: Gearrscéalaíocht na Gaeilge, Teoiricí liteartha, an Nua- Ghaeilge Mhoch, an Nuafhilíocht, Stair na Gaeilge, Canúineolaíocht, Teangeolaíocht, Foclóireacht, an Rúraíocht, an Fhiannaíocht, Logainmneacha, Gaeilge na hAlban, an Litríocht Chomhaimseartha agus Béaloideas.

Comment

Tá traidisiún Gaeilge i Maigh Nuad a théann i bhfad siar. Bunaíodh Ollúnacht le Gaeilge in 1804, go luath tar éis do Choláiste Phádraig teacht ar an bhfód (1795). Dá bhrí sin tá an Ghaeilge á múineadh ar an gcampas le os cionn dhá chéad bliain. Is as Maigh Nuad a cuireadh amach an chéad leagan Gaeilge den Bhíobla ina iomláine, i 1981. Bíonn comhdháil acadúil sa Roinn gach bliain – Léachtaí Cholm Cille – a bhfoilsítear a himeachtaí in aghaidh na bliana. Bíonn comhdhálacha teangeolaíochta, litríochta agus eile ar bun sa Roinn go tráthrialta.

Application date

All applications should be made through the PAC system.

Research areas

Is iad seo a leanas príomhréimsí taighde na Roinne:

Gearrscéalaíocht na Gaeilge, Teoiricí liteartha, An Nua-Ghaeilge Mhoch, An Nuafhilíocht, Stair na Gaeilge, Canúineolaíocht, Teangeolaíocht, An Rúraíocht, An Fhiannaíocht, Logainmneacha, Gaeilge na hAlban, Litríocht an Seachtú hAois Déag, Béaloideas, Litríocht Chráifeach na Gaeilge, Pailéagrafaíocht. Scríobhtar tráchtas ar ghné de litríocht nó de theanga na Nua-Ghaeilge. Is faoi stiúir Ollamh na Nua-Ghaeilge nó faoi stiúrthóir eile de chuid na Roinne a dhéantar seo.


An tOllamh Ruairí Ó hUiginn

Ar na réimsí spéise atá aige tá teangeolaíocht na Gaeilge, an chomhréir go háirithe, an Ruraíocht, an Fhiannaíocht, Logainmneacha agus ainmneacha pearsanta na Gaeilge.


An Dr Brian Ó Catháin

Réimsí taighde: teangeolaíocht agus sochtheangeolaíocht na Gaeilge, an béaloideas. An Dr Aisling Ní Dhonnchadha Réimsí taighde: próslitríocht na hAthbheochana, stair an ghearrscéil Ghaeilge, irisí liteartha na Gaeilge, téama na himirce sa litríocht.


An Dr Tadhg Ó Dúshláine

Spéis ar leith aige sa litríocht bharócach, sa scríbhneoireacht chruthaitheach, litríocht Chorca Dhuibhne agus traidisiún liteartha Chathair Chorcaí.


An Dr Tracey Ní Mhaonaigh

Tá sí ag obair faoi láthair ar an mórshaothar foclóireachta Croidhe Cainnte Chiarraighe (a thiomsaigh Seán Óg Ó Caomhánaigh) a réiteach don chló.


An Dr Lára Ní Mhaoláin

Prós na Nua-Ghaeilge Moiche maille le pailéagrafaíocht agus eagarthóireacht ar théacsanna na príomhréimse taighde atá aici. Tá eagrán nua leictreonach de Táin

Bó Fliodhaise á réiteach aici faoi láthair.


An Dr Eoghan Ó Raghallaigh

Tá saothrú déanta aige ar fhilíocht na Scol. Ina chomheagarthóir ar an díolaim mhór filíochta A miscellany of bardic verse (BÁC 2010).

Course fee

In general, there are two levels of fees payable. EU students from EU countries including Ireland pay a subsidised level of fees for both taught courses and research programmes. Tuition fees for students from outside the EU are not subsidised and are thus somewhat higher than for EU students.

Enrolment and start dates

Tús an chúrsa

Meán Fómhair (nó am eile a shocrófar)

Remember to mention gradireland when contacting institutions!