Top

Aistriúchán Agus San Eagarthóireacht - Ar Líne

De bhrí go bhfuil ardú stádais bainte amach ag an nGaeilge in Éirinn agus san Eoraip le roinnt blianta anuas, tá méadú tagtha ar an éileamh ar dhaoine a bhfuil ardscileanna teanga acu sa Ghaeilge. Cuireadh an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht ar bun sa bhliain 2006 le freastal ar an éileamh sin, agus tá idir rath agus ráchairt air ó shin i leith.

Tá an clár dírithe ar dhaoine atá ag feidhmiú mar aistritheoirí cheana féin agus ar dhaoine a bhfuil sé i gceist acu dul ag obair san earnáil sin, ach rachadh sé chun sochair freisin do dhaoine a bhíonn ag obair trí Ghaeilge in earnáil ar bith agus ar mian leo feabhas a chur ar a gcuid scileanna teanga. Cúrsa praiticiúil atá ann ina ndírítear ar chruinneas Gaeilge agus ar chúrsaí stíle, ar fhadhbanna a thagann chun cinn go minic san aistriúchán Béarla-Gaeilge, ar ghnéithe den teoiric a bhfuil feidhm phraiticiúil leo, agus ar chleachtais ghnó agus ghairmiúla in earnáil an aistriúcháin agus na heagarthóireachta.

Entry requirements

Riachtanais iontrála

1. Bunchéim (ní gá gur céim sa Ghaeilge a bheadh ann).

2. Pas i scrúdú iontrála teanga (gramadach, ceartúsáid na teanga, aistriúchán agus píosa scríbhneoireachta). Tá scrúdú samplach iontrála ar fáil ach cliceáil anseo.

Scrúdú iontrála

Beidh an scrúdú iontrála ar siúl Dé Sathairn, 21 Iúil 2018, in Ollscoil Mhá Nuad. Féadfar socrú eile a dhéanamh d'iarrthóirí nach mbeidh ar fáil le tabhairt faoin scrúdú an lá sin.

Tábhachtach: Bronnfar scoláireachtaí ar fiú táillí iomlána an chúrsa iad ar an mbeirt is fearr a chruthóidh sa scrúdú iontrála. Ní chuirfear san áireamh ach na hiarrthóirí a thugann faoin bpríomhscrúdú iontrála (21 Iúil 2018) agus na scoláireachtaí á mbronnadh; má chailleann iarrthóir an príomhscrúdú iontrála sin, tabharfar deis dó an scrúdú iontrála a dhéanamh ar dháta eile chun áit a ghnóthú ar an gcúrsa, ach ní bheidh sé i dteideal ceann de na scoláireachtaí, fiú má ghnóthaíonn sé ceann de na marcanna is airde sa scrúdú sin.

Duration

2 years part-time
Cúrsa páirtaimseartha ar líne thar dhá bhliain

Careers or further progression

Tá deiseanna fostaíochta den chéad scoth ann dóibh siúd a bhfuil ardscileanna teanga acu sa Ghaeilge, go háirithe ó tháinig Acht na dTeangacha Oifigiúla i bhfeidhm agus ó bhain an Ghaeilge stádas oifigiúil amach san Aontas Eorpach. Tá céimithe de chuid an chúrsa seo ag obair i réimse leathan áiteanna – in institiúidí de chuid an Aontais Eorpaigh, cuir i gcás, i ranna agus eagraíochtaí Stáit, i scoileanna agus ollscoileanna, sna meáin, agus i gcomhlachtaí aistriúcháin agus ateangaireachta

Further enquiries

Stiúrthóir an chláir: Helen Hegarty
Uimhir theileafóin: (01) 708 3737
Seoladh ríomhphoist: teanga@nuim.ie
Suíomh gréasáin:
https://www.maynoothuniversity.ie/larionad-gaeilge-centre-irish-language
Seoladh: Lárionad na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad,
Maigh Nuad, Co. Chill Dara

Subjects taught

Struchtúr an Chúrsa
Is cúrsa ar líne é an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht, rud a fhágann gur féidir le mic léinn ó gach cearn den domhan tabhairt faoi. Foilsítear ábhair an chúrsa ar Moodle, an comhéadan teagaisc atá in úsáid san Ollscoil, agus is féidir leis na mic léinn staidéar a dhéanamh ar na nótaí agus tabhairt faoi na cleachtaí ag am a oireann dóibh féin. Reáchtáiltear seimineár lae uair sa bhliain le deis a thabhairt do na mic léinn aithne a chur ar a chéile agus scileanna praiticiúla a fhoghlaim, agus baintear leas as fóram plé chun teagmháil rialta a chothú idir an teagascóir agus na mic léinn, agus idir na mic léinn féin.

Comment

Lárionad na Gaeilge:
Taighde, Teagasc agus Tástáil / Centre for Irish Language: Research, Teaching and Testing Lárionad na Gaeilge Is aonad speisialta é Lárionad na Gaeilge a chuireann teagasc agus oiliúint teanga ar ardchaighdeán ar fáil. Tá forbairt déanta ar an obair a bhíonn ar bun ag an aonad le roinnt blianta anuas agus anois cuimsítear na réimsí seo a leanas: saineolas ar thástáil teanga, oiliúint a chur ar aistritheoirí agus ar eagarthóirí, agus oiliúint a chur ar mhúinteoirí Gaeilge agus ar fhoghlaimeoirí fásta.

The Centre for Irish Language
The Centre for Irish Language is a specialist unit which provides quality language teaching and training. The centre's work has developed to include expertise in language testing, training of translators and editors, and training of teachers of Irish and adult learners. www.maynoothuniversity.ie/ larionad-gaeilge-centre-irish-language

Application date

All applications should be made through the PAC system.

Closing Date : 16 July 2019

Course fee

In general, there are two levels of fees payable. EU students from EU countries including Ireland pay a subsidised level of fees for both taught courses and research programmes. Tuition fees for students from outside the EU are not subsidised and are thus somewhat higher than for EU students.

Remember to mention gradireland when contacting institutions!