Aistriúchán Agus San Eagarthóireacht - Ar Líne

De bhrí go bhfuil ardú stádais bainte amach ag an nGaeilge in Éirinn agus san Eoraip le roinnt blianta anuas, tá méadú tagtha ar an éileamh ar dhaoine a bhfuil ardscileanna teanga acu sa Ghaeilge. Cuireadh an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht ar bun sa bhliain 2006 le freastal ar an éileamh sin, agus tá idir rath agus ráchairt air ó shin i leith.

Tá an clár dírithe ar dhaoine atá ag feidhmiú mar aistritheoirí cheana féin agus ar dhaoine a bhfuil sé i gceist acu dul ag obair san earnáil sin, ach rachadh sé chun sochair freisin do dhaoine a bhíonn ag obair trí Ghaeilge in earnáil ar bith agus ar mian leo feabhas a chur ar a gcuid scileanna teanga. Cúrsa praiticiúil atá ann ina ndírítear ar chruinneas Gaeilge agus ar chúrsaí stíle, ar fhadhbanna a thagann chun cinn go minic san aistriúchán Béarla-Gaeilge, ar ghnéithe den teoiric a bhfuil feidhm phraiticiúil leo, agus ar chleachtais ghnó agus ghairmiúla in earnáil an aistriúcháin agus na heagarthóireachta.

Entry requirements

Riachtanais iontrála

1. Bunchéim (ní gá gur céim sa Ghaeilge a bheadh ann).

2. Pas i scrúdú iontrála teanga (gramadach, ceartúsáid na teanga, aistriúchán agus píosa scríbhneoireachta). Tá scrúdú samplach iontrála ar fáil ach cliceáil anseo.

Scrúdú iontrála

Beidh an scrúdú iontrála ar siúl Dé Sathairn, 21 Iúil 2018, in Ollscoil Mhá Nuad. Féadfar socrú eile a dhéanamh d'iarrthóirí nach mbeidh ar fáil le tabhairt faoin scrúdú an lá sin.

Tábhachtach: Bronnfar scoláireachtaí ar fiú táillí iomlána an chúrsa iad ar an mbeirt is fearr a chruthóidh sa scrúdú iontrála. Ní chuirfear san áireamh ach na hiarrthóirí a thugann faoin bpríomhscrúdú iontrála (21 Iúil 2018) agus na scoláireachtaí á mbronnadh; má chailleann iarrthóir an príomhscrúdú iontrála sin, tabharfar deis dó an scrúdú iontrála a dhéanamh ar dháta eile chun áit a ghnóthú ar an gcúrsa, ach ní bheidh sé i dteideal ceann de na scoláireachtaí, fiú má ghnóthaíonn sé ceann de na marcanna is airde sa scrúdú sin.

Duration

2 years part-time
Cúrsa páirtaimseartha ar líne thar dhá bhliain

Careers or further progression

Cé go bhfuil an clár dírithe go príomha ar dhaoine ar mian leo a bheith ag obair mar aistritheoirí agus mar eagarthóirí, agus ar dhaoine atá ag obair sna hearnálacha sin cheana féin, rachadh sé chun sochair freisin do dhaoine a bhíonn ag obair trí Ghaeilge in earnáil ar bith agus ar mian leo feabhas a chur ar a gcuid scileanna teanga.

Tá céimithe de chuid an chúrsa seo ag obair i réimse leathan áiteanna – in institiúidí de chuid an Aontais Eorpaigh, cuir i gcás, i ranna agus eagraíochtaí Stáit, i scoileanna agus ollscoileanna, sna meáin, agus i gcomhlachtaí aistriúcháin agus ateangaireachta.

Aiseolas ó chéimithe an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht

"Bhain mé sult agus tairbhe as an Dioplóma Iarchéime. Na buanna is mó atá ag an gcúrsa dar liom ná gur féidir dul dó go páirtaimseartha agus gur féidir a bheith lonnaithe in áit ar bith. Tá na léachtaí suimiúil agus cuimsítear réimse leathan ábhar iontu. Fuaireas tuiscint mhaith ar cheird agus ar ealaín an aistriúcháin. Fuaireas aiseolas rialta mionsonraithe a chabhraigh go mór liom. Chuir an cúrsa go mór le mo thuiscint ar an nGaeilge, go háirithe gnéithe den teanga nach ndírítear orthu in áiteanna eile. Is fearr i bhfad mo thuiscint ar stíl, ar dhul na Gaeilge, agus ar an ngá a bheith intuigthe agus soiléir, leis. Tá an téarmaíocht theicniúil agam an t-ábhar a phlé, leis. Chuir an cúrsa seo ar mo chumas cinntí dlisteanacha a dhéanamh i gcásanna a bhfuil doiléire nó flúirse roghanna ann sa Ghaeilge. Molaim é.'

-EOIN, 2018

"Ní dócha gur mór an méid daoine atá i mbun scríobh na Gaeilge nach dtagann amhras éigin orthu faoina mbíonn á scríobh acu maidir le cruinneas agus le stíl. Fiú an té a bhfuil ardchumas aige nó aici sa teanga, bíonn gá aige le treoir agus le critic lena chumas a fheabhsú agus tugtar an chabhair agus an treoir sin duit ar an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht... Pléitear na fadhbanna a ghabhann leis an aistriúchán go Gaeilge agus na cineálacha éagsúla aistriúcháin. Tugtar aiseolas luachmhar ar na cleachtaí a thugtar agus cuirtear ar a shúile don mhac léinn na gnéithe den teanga scríofa aige atá lochtach nó lag. Ba mhór an chabhair an t-eolas agus an treoir a tugadh dom agus mé i mbun an chúrsa agus mholfainn go mór é don té ar spéis leis scríobh na Gaeilge."
– TADHG, 2015

"Bhí an t-aiseolas a thug na hoidí ó thús deireadh an chúrsa ar fheabhas... Braithim anois go bhfuil tuiscint níos fearr agam ar an rud is aistriúchán maith ann agus gur féidir liom díriú ar ábhar ar bith ach tarraingt ar an dea-chomhairle agus ar an oiliúint a cuireadh ar fáil dom ar an gcúrsa Dioplóma."
– CLARE, 2014

"Toisc gur cúrsa páirtaimseartha atá ann a chuirtear ar fáil ar líne, bhí an deis agam leanúint le mo chuid oibre agus feabhas a chur ar mo scileanna teanga ag an am céanna... Tá na scileanna a d'fhoghlaim mé agus mé ag gabháil don Dioplóma Iarchéime tar éis dul chun sochair go mór dom i gcomhthéacs na hoibre."
– ORLA, 2013

"Tá na scileanna a shealbhaigh mé le linn an chúrsa aistriúcháin fíorluachmhar anois. Ní hamháin sin ach tá tuiscint i bhfad níos doimhne agam ar ghramadach na Gaeilge, scil eile atá fíorthábhachtach agus mé ag scríobh gach lá."
– ÚNA, 2012

"Dhá phríomhbhua atá ag an gcúrsa seo: a fheabhas atá sé ó thaobh cruinneas Gaeilge agus scileanna aistriúcháin de, agus an deis a thugann sé d'ábhair aistritheoirí cáilíocht phraiticiúil a bhaint amach go páirtaimseartha cibé áit ina bhfuil siad, as siocair gur cúrsa ar líne é."
– AUSTIN, 2010

"Bhí fiúntas as cuimse san aiseolas a thugtaí faoin obair leanúnach agus […] is mór an tairbhe a bhainim as ar fhoghlaim mé ar an gcúrsa le linn mo chuid oibre mar aistritheoir sa Choimisiún Eorpach."
– ROIBEARD, 2010

"Nuair a rinne mé an cúrsa bhí mé ag obair sa státchóras agus ba mhór an buntáiste é don rannóg ina raibh mé go raibh duine leis na scileanna agus an tuiscint ar theoiric an aistriúcháin ar fáil go hinmheánach. Táim ag obair le cúrsaí eagarthóireachta anois agus bím ag obair ar rudaí difriúla an t-am ar fad, mar shampla, ailt d'irisleabhair agus scripteanna teilifíse."
– MARIE, 2009

Further enquiries

Stiúrthóir an chláir: Helen Hegarty
Uimhir theileafóin: (01) 708 3737
Seoladh ríomhphoist: teanga@mu.ie
Suíomh gréasáin:https://www.maynoothuniversity.ie/larionad-gaeilge-centre-irish-language
Seoladh: Lárionad na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad, Maigh Nuad, Co. Chill Dara

Subjects taught

Cáilíocht: Dioplóma Iarchéime / MA

Is cúrsa páirtaimseartha thar dhá bhliain é an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht, agus bronnfar Dioplóma Iarchéime orthu siúd a bhainfidh an pasmharc de 60% amach ag deireadh an chúrsa. Tabharfar deis do na mic léinn sin a bhainfidh 65% nó os a chionn amach sa Dioplóma Iarchéime tráchtas a scríobh agus MA a bhaint amach. Is idir mí an Mheithimh agus mí Mheán Fómhair, tar éis dóibh an Dioplóma Iarchéime a chríochnú, a bheidís ag gabháil don chéim bhreise sin.

Scoláireachtaí agus duaiseanna

Bronnfar scoláireachtaí ar fiú táillí iomlána an chúrsa iad ar an mbeirt is fearr a chruthóidh sa scrúdú iontrála. Ní chuirfear san áireamh ach na hiarrthóirí a thugann faoin bpríomhscrúdú iontrála (20 lúil 2019) agus na scoláireachtaí á mbronnadh; má chailleann iarrthóir an príomhscrúdú iontrála sin, tabharfar deis dó an scrúdú iontrála a dhéanamh ar dháta eile chun áit a ghnóthú ar an gcúrsa, ach ní bheidh sé i dteideal ceann de na scoláireachtaí, fiú má ghnóthaíonn sé ceann de na marcanna is airde sa scrúdú sin.

Bronntar Duais Uí Dhoibhlin i Léann an Aistriúcháin ar an mac léinn a ghnóthaíonn an marc is airde sa Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht.

Poist in Institiúidí an Aontais Eorpaigh

Tá tuilleadh eolais faoi chomórtais i gcomhair post in institiúidí an Aontais Eorpaigh ar fáil ar an leathanach Ag Obair San Eoraip an suíomh gréasáin seo, nó ar leathanach Facebook an Dioplóma Iarchéime / MA san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht (Ar Líne).

Comment

Lárionad na Gaeilge:
Taighde, Teagasc agus Tástáil / Centre for Irish Language: Research, Teaching and Testing Lárionad na Gaeilge Is aonad speisialta é Lárionad na Gaeilge a chuireann teagasc agus oiliúint teanga ar ardchaighdeán ar fáil. Tá forbairt déanta ar an obair a bhíonn ar bun ag an aonad le roinnt blianta anuas agus anois cuimsítear na réimsí seo a leanas: saineolas ar thástáil teanga, oiliúint a chur ar aistritheoirí agus ar eagarthóirí, agus oiliúint a chur ar mhúinteoirí Gaeilge agus ar fhoghlaimeoirí fásta.

The Centre for Irish Language
The Centre for Irish Language is a specialist unit which provides quality language teaching and training. The centre's work has developed to include expertise in language testing, training of translators and editors, and training of teachers of Irish and adult learners. www.maynoothuniversity.ie/ larionad-gaeilge-centre-irish-language

Fad an chúrsa

Is cúrsa páirtaimseartha thar dhá bhliain é an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht (ar líne).

Tabharfar deis do na mic léinn sin a bhainfidh an caighdeán cuí amach sa Dioplóma Iarchéime (65% nó os a chionn) tráchtas a scríobh agus MA a bhaint amach. Is idir mí an Mheithimh agus mí Mheán Fómhair, tar éis dóibh an Dioplóma Iarchéime a chríochnú, a bheidís ag gabháil don chéim bhreise sin. Tá líon na n-áiteanna ar an gclár MA teoranta.

Modh teagaisc

Is cúrsa ar líne é an Dioplóma Iarchéime/MA san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht. Foilsítear ábhar an chúrsa ar an ardán ríomhfhoghlama Moodle, agus is féidir leis na mic léinn staidéar a dhéanamh ar na nótaí agus tabhairt faoi na cleachtaí ag am a oireann dóibh féin. Cuireann an teagascóir aiseolas an-mhion ar fáil i gcás gach cleachtaidh. Reáchtáiltear seimineár lae uair sa bhliain le deis a thabhairt do na mic léinn scileanna praiticiúla a fhoghlaim, agus baintear leas as fóram plé chun teagmháil rialta agus díospóireacht a chothú idir an teagascóir agus na mic léinn.

Measúnú

Beidh scrúdú le déanamh i ngach modúl i mí na Bealtaine ar champas na hOllscoile i Maigh Nuad. Beidh mórthascanna le déanamh ag na mic léinn i gcaitheamh na bliana. Tá tuilleadh eolais faoi na scrúduithe agus faoi na mórthascanna sa chur síos ar na modúil éagsúla.

Is é 60% an pasmharc sa Dioplóma Iarchéime agus san MA araon. Ní thabharfar deis tráchtas a scríobh agus MA a bhaint amach ach do mhic léinn a gheobhaidh 65% nó os a chionn sa Dioplóma Iarchéime.

Cáilíocht

Is fiú 60 ECTS an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht agus is fiú 90 ECTS an MA. Tá an Dioplóma Iarchéime agus an MA araon ag leibhéal a naoi ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí.

Riachtanais fágála, Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG) agus an Tionscnamh Ardscileanna Gaeilge

Agus iad ag ceadú maoiniú d'institiúidí faoin Tionscnamh Ardscileanna Gaeilge, leag an tÚdarás um Ard-Oideachas agus an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta síos an coinníoll go mbeidh ar iarrthóirí a bheidh ag críochnú na gcúrsaí atá maoinithe faoin scéim sin in 2019 tabhairt faoi Scrúdú TEG Ardleibhéal 1 (C1) in 2019 nó a léiriú go bhfuair siad pas sa scrúdú sin in 2017 nó in 2018.

Beidh scrúdú TEG Ardleibhéal 1 (C1) ar siúl in Ollscoil Mhá Nuad ar an 16-17 Lúnasa 2019.

Tá gach eolas faoi na scrúduithe (siollabas, scrúduithe samplacha, ceisteanna coitianta) le fáil anseo.

Cé go bhfuil sé éigeantach tabhairt faoi Scrúdú Ardleibhéal 1 (C1), meabhraítear d'iarrthóirí gur fúthu féin atá sé an t-ullmhúchán cuí a dhéanamh, agus nach mbeidh aon tionchar ag na torthaí a gheobhaidh siad sa scrúdú sin ar an gcáilíocht a bhronnfaidh Ollscoil Mhá Nuad orthu.

Course Duration: Cúrsa páirtaimseartha ar líne thar dhá bhliain

Application date

All applications should be made through the PAC system.

Closing Date : 16 July 2020

Course fee

In general, there are two levels of fees payable. EU students from EU countries including Ireland pay a subsidised level of fees for both taught courses and research programmes. Tuition fees for students from outside the EU are not subsidised and are thus somewhat higher than for EU students.

Remember to mention gradireland when contacting institutions!