Top
Institution / Nui Galway
City scape

Teicneolaíocht Faisnéise - Research

Táthar ag tairiscint an chláir scoláireachta taighde seo trí chomhpháirtíocht idir Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge agus Roinn na Teicneolaíochta Faisnéise. Is í aidhm an tionscnaimh deis a thabhairt do chéimithe ón nGaeltacht, agus do chéimithe eile a bhfuil Gaeilge líofa acu, tabhairt faoi Chéim M.Sc. trí thréimhse a chaitheamh i mbun taighde ar shainréimse de Theicneolaíocht na Faisnéise.

Entry requirements

Beifear ag súil go mbeidh bunchéim le honóracha ag iarrthóirí, sa Ríomhaireacht/Teicneolaíocht Faisnéise nó i réimse gaolmhar. Beidh sé riachtanach go mbeidh Gaeilge mhaith ag iarrthóirí freisin. Tá an clár oscailte do chéimithe nua agus do chéimithe a bhfuil taithí ghnó/thionsclaíoch acu.

Duration

GYF36 Lánaimseartha - Bliain acadúil lánaimseartha amháin
GYF37 Páirtaimseartha - Dhá bhliain acadúla lánaimseartha

Careers or further progression

Tá deiseanna gairme an-mhaith ann do chéimithe an chláir seo; tá oscailtí maithe ann i gcónaí do thaighdeoirí oilte atá in ann réitigh a chumadh agus a sholáthar do riachtanais teicneolaíochta earnálacha éagsúla, sa bhreis ar dheiseanna taighde agus forbartha (R & D) gairmiúla. Cothóidh an clár seo deiseanna comhairleoireachta, teagaisc agus deiseanna leanúint leis an taighde acadúil do chéimithe an chláir seo.

Further enquiries

An Dr Seathrún Ó Tuairisg,
An tAonad Ríomhaireachta,
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge,
Carna,
Co. na Gaillimhe.
Fón: +353 95 32834
Facs: +353 95 32836
R-phost: cursaioegaillimh.ie
Idirlíon: http://www.acadamh.ie/

Research areas

Beidh an clár á mhaoirsiú ag Roinn na Teicneolaíochta Faisnéise i gcomhpháirt le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. Beidh sé de dheis ag iarrthóirí a bhfuil suim acu sa chlár seo réamhplé a dhéanamh ar réimse taighde ina bhfuil spéis acu le ball foirne acadúil de chuid an chláir. Ag teacht ón bplé sin má chinntear go bhfuil an t-iarrthóir sásúil beidh ar an iarrthóir Foirm Iarratais Iarchéimí a líonadh agus Togra Taighde gearr a chur ar fáil ar an réimse taighde a bhfuil spéis léirithe aige/aici ann.

Rachaidh iarrthóirí sásúla i mbun taighde faoi mhaoirseacht bha(i)ll acadúla lánaimseartha de chuid an chláir. Beidh scrúdú agus torthaí an chláir bunaithe ar chaighdeán an taighde agus an Mhórthráchtais a chuirfidh an mac léinn ar fáil

Tá iarratais á lorg faoi láthair ó chéimithe a bhfuil suim acu tabhairt faoi shainchlár taighde i gceann de na réimsí thíosluaite:

Aisghabháil agus Scagadh Faisnéise (Information Retrieval and Filtering)
Intleacht Shaorga agus Meaisínfhoghlaim (Artificial Intelligence and Machine Learning)
Ilmheáin ( Multimedia)
Teicneolaíocht Faisnéise agus an tSochaí (Information Technology and Society)
Líonraí agus Teicneolaíochtaí Gan Sreang (Networks and Wireless Technologies)
Ríomhfhoghlaim (E-Learning)
Ríomhthráchtáil (E-Commerce)
Ríomhtheangeolaíocht (Computational Linguistics)

Remember to mention gradireland when contacting institutions!