Cleachtas Gairmiúil sna Meáin

Do Chúrsa
Páirtnéireacht eisceachtúil idir Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus Raidió Teilifís Éireann is ea an MA (Cleachtas Gairmiúil sna Meáin) atá á chur ar fáil trí mheán na Gaeilge ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. Faoin bpáirtnéireacht seo, déanfaidh tú staidéar agus anailís chriticiúil ar na meáin agus ar chruinnscríobh na Gaeilge san Ollscoil agus ar líne; agus déanfaidh tú staidéar ar chleachtais ghairmiúla chomhaimseartha sna meáin in aonaid Ghaeilge éagsúla de chuid RTÉ i gConamara agus i mBaile Átha Cliath. Cur chuige nuálach agus tarraingteach é seo: beidh deis agat tréimhsí suntasacha a chaitheamh ar láithreacha oibre RTÉ le linn an chláir, ní mar ghnáth-intéirneach, ach mar mhac léinn a bheidh faoi stiúir acadúil leanúnach. Ar an gcaoi sin gheobhaidh tú taithí luachmhar san iriseoireacht, sa chraoltóireacht, agus i gcruthú ábhair d’ardáin ilmheán, agus tú ag feidhmiú mar ‘chleachtóir machnamhach’ sa mhórchraoltóir náisiúnta.

Láithreacha an Chláir
Reáchtálfar an clár trí mheán na Gaeilge in ionaid éagsúla de chuid Ollscoil na Gaillimhe, agus go cianda tríd an bhfoghlaim chumaisc. Sa chéad seimeastar beidh tú lonnaithe san iarthar: ar champais Ollscoil na Gaillimhe; i stiúideonna RTÉ Raidió na Gaeltachta; agus i stiúideo nuachta RTÉ i mBaile na hAbhann. (Ag brath ar éileamh, d’fhéadfá a bheith lonnaithe ar feadh tréimhse i stiúideonna RTÉ Raidió na Gaeltachta i gCasla, sna Doirí Beaga nó i mBaile na nGall, de réir mar a fheileann.) Sa dara seimeastar beidh tú lonnaithe in oirthear na tíre, in aonaid Ghaeilge éagsúla de chuid RTÉ i nDomhnach Broc, Baile Átha Cliath. Sa tríú seimeastar cuirfidh tú tionscadal taighde féinstiúrtha (tráchtas scríofa nó tionscadal taighde praiticbhunaithe) i gcrích as láithreacha éagsúla. Mar chuid den fhoghlaim chumaisc agus ar líne cuirfear ceardlanna rialta ar fáil.

Líon na Mac Léinn
Beidh cúig áit déag ar a mhéid ar tairiscint in aghaidh na bliana.

Deiseanna Staidéir Breise
Beidh deis ag céimithe an chláir tabhairt faoi chlár taighde dochtúireachta sna Meáin, sna hEalaíona, sna Daonnachtaí agus sa Ghaeilge.

Subjects taught

Sa chéad seimeastar den chlár lánaimseartha déanfaidh tú staidéar (ar champais na hOllscoile agus in aonaid réigiúnacha RTÉ) ar na modúil seo a leanas:

Cruinnscríobh na Gaeilge 1 (10 ECTS);
Gnéithe den Chraoltóireacht Chomhaimseartha (10 ECTS);
Iriseoireacht na Linne Seo (5 ECTS);
Modheolaíochtaí Tionscadail agus Taighde (5 ECTS).
Sa dara seimeastar déanfaidh tú staidéar (agus tú lonnaithe i mBaile Átha Cliath) ar na modúil seo a leanas:

Cruinnscríobh na Gaeilge 2 (10 ECTS);
Cruthú Ábhair ar Ardáin Ilmheán (10 ECTS);
Na Meáin agus a Luchtanna Féachana (5 ECTS);
Eiticí agus Litearthacht na Meán (5 ECTS).
Sa triú seimeastar cuirfidh tú Tionscadal Taighde Féinstiúrtha i gcrích (30 ECTS).

Cuirfear an clár léinn ar fáil tríd an bhfoghlaim chumaisc, is é sin, beidh béim mhór ar an bhfoghlaim chianda ar líne ach beidh cuid den teagasc ar siúl le linn léachtaí agus ceardlanna ócáideacha ar champais na hOllscoile san iarthar, agus ar an láthair oibre in aonaid Ghaeilge éagsúla de chuid RTÉ. Tabhair faoi deara go mbeidh tú lonnaithe san iarthar sa chéad seimeastar agus i mBaile Átha Cliath sa dara seimeastar. Bainfidh an fhoghlaim ar an láthair oibre in RTÉ go dlúth leis an staidéar acadúil i modúil éagsúla.

Más ag leanacht an chláir go páirtaimseartha tú, déanfaidh tú staidéar ar na modúil chéanna ach in imeacht dhá bhliain (15 ECTS in aghaidh an tseimeastair). Cuirfear leagan amach an chláir pháirtaimseartha ar fáil ach é a iarradh.

Déanfar measúnóireacht ar an gclár múinte go príomha tríd an measúnóireacht leanúnach. Déanfar measúnóireacht ar an Tionscadal Taighde Féinstiúrtha ag deireadh an chláir.

Entry requirements

Riachtanais Iontrála
Bunchéim Dara hOnóracha, Grád 2 ag leibhéal 8, nó Dara hOnóracha, Grád 2 i gclár iarchéime. Is féidir le hiarrthóirí nach bhfuil na cáilíochtaí acadúla cuí acu, ach a bhfuil ar a laghad cúig bliana de thaithí ghairmiúil acu i réimse na meán nó i réimse gaolmhar, iarratas a dhéanamh faoi chóras na hOllscoile d’Aitheantas don Réamhfhoghlaim (RPL). Is gá d’iarrthóirí Stiúrthóir Acadúil an chláir a shásamh go bhfuil an caighdeán seo acu sa Ghaeilge.

Duration

1MGM1: Bliain amháin, lánaimseartha. 1MGM2: Dhá bhliain, páirtaimseartha.

Enrolment dates

Next start date Meán Fómhair 2024

Post Course Info

Beidh deiseanna fostaíochta ar fáil do chéimithe an chláir i dtionscal na meán, i ngairmeacha gaolmhara, agus i réimse gairmeacha eile ina mbíonn sártuiscint agus taithí ar na meáin ina mbuntáistí sonracha. Ar na fostóirí sin tá RTÉ, TG4, BBC, stáisiúin raidió agus teilifíse áitiúla, comhlachtaí léiriúcháin teilifíse agus raidió, ardáin ilmheán, comhlachtaí caidrimh phoiblí, comhlachtaí stáit agus leathstáit, agus réimse leathan cuideachtaí agus gnólachtaí san earnáil phríobháideach.

More details
 • Qualification letters

  MA/Dioplóma Iarchéime

 • Qualifications

  Postgraduate Diploma (Level 9 NFQ),Degree - Masters (Level 9 NFQ)

 • Attendance type

  Full time,Part time,Daytime

 • Apply to

  Course provider