Bhainistíocht agus Gnó Digiteach

Thar tréimhse dhá bhliain, tugann mic léinn pháirtaimseartha faoi mhodúil i réimse topaicí a bhaineann leis an ngnó digiteach, bainistíocht agus ceannaireacht, agus cúrsaí straitéise agus margaíochta, chomh maith le tionscadal nó tráchtas sa taighde feidhmeach. Dearadh gach ceann de na modúil ar mhaithe le freastal ar threochtaí atá ag teacht chun cinn i saol na hoibre sa lá atá inniu ann.

Sna gnéithe den chúrsa a bhaineann leis an ngnó digiteach, líonraí agus na meáin, foghlaimeoidh mic léinn eolas agus scileanna teicniúla a chuirfidh ar a gcumas ábhar a chruthú agus cumarsáid a dhéanamh ar ardáin dhigiteacha, idir na cinn atá coitianta agus cinn atá ag teacht chun cinn. Forbróidh mic léinn tuiscint phraiticiúil ar an dea-chleachtas i ndearadh gréasáin, inúsáidteacht suíomhanna gréasáin, eispéireas an úsáideora agus feachtais agus tionscadail ríomhthráchtála.

Trí na modúil taighde agus bhainistíochta, díreofar ar na tuiscintí a theastaíonn i ngairmeacha bainistíochta agus ceannaireachta. Forbróidh mic léinn scileanna boga agus tras-scileanna, chomh maith le tuiscintí ar an tionchar a imríonn bunachair sonraí, an t-uathoibriú agus an mheaisínfhoghlaim ar chleachtais thraidisiúnta bhainistíochta.

Ar deireadh, beidh deis ag mic léinn tarraingt ar an taithí ghairmiúil, acadúil nó phearsanta atá acu féin, agus tabhairt faoi thionscadal taighde agus tráchtas a bhaineann lena sainréimsí spéise féin. Déanfar an obair seo faoi stiúir ball den fhoireann acadúil a bhfuil ardchailíochtaí agus taithí aige/aici.

Tabharfaidh na tascanna eile a dhéanfar i rith na bliana deis do mhic léinn a gcuid taighde, machnaimh agus saineolais a chur i bhfeidhm agus iad ag obair ar thionscadail shuimiúla a bhaineann lena gcúlraí agus réimsí spéise féin.

Over two years, part-time students undertake modules in a range of topics related to digital business, management and leadership, strategy and marketing, in addition to an applied research project or dissertation. All modules have been carefully designed to cater for emerging trends in the workplace.

The digital business, media and networks elements of the course provide students with technical knowledge and skills to author and communicate using common and emerging digital platforms. Students will develop a practical understanding for best practice in web design, web usability, user experience and e-commerce campaigns and projects.

Building on this, the management and research modules equip students with the knowledge for successful management and leadership careers. Students will develop soft and transversal skills, while appreciating how databases, automation and machine learning impact traditional management practice.

Finally, students will be able to focus on a specific area of research for their thesis, drawing on professional, academic or personal experience. Each student is assigned a highly qualified and experienced member of the academic faculty to supervise them through this process.

All assignments have been developed so as to allow for students to put research, reflection and expertise to work on interesting projects related to their own backgrounds and areas of interest.

Subjects taught

Seo liosta na modúl a ndéantar staidéar orthu:
• Modhanna Taighde
• Ceannaireacht
• Bainistíocht Acmhainní Daonna
• Bunachar Sonraí & Bainistiú Acmhainní Digiteacha
• Líonraí agus Forbairt Gnó
• Bainistíocht Straitéiseach
• Bainistíocht Tionscadal
• Airgeadas agus Scairbhileoga
• Margaíocht
• Ríomhthráchtáil & Feidhmiúcháin Idirlín
• Na hIlmheáin

Ar deireadh, déantar tráchtas a bhaineann le do réimse spéise féin.

List of modules of studied:
• Research Methods
• Leadership
• Human Resources Management
• Databases & Managing Digital Resources
• Networks & Business Development
• Strategic Management
• Project Management
• Finance & Spreadsheets
• Marketing
• Ecommerce & Internet Applications
• Multimedia

Finally, Students complete a thesis on a topic of their chosen specialty.

Entry requirements

Riachtanas Iontrála
Céim onóracha (H2.2) nó taithí ghairmiúil oiriúnach agus leibhéal sásúil i labhairt agus scríobh na Gaeilge. Glactar le cáilíochtaí agus le taithí ghairmiúil oiriúnach i gcúinsí áirithe in ionad bunchéime, faoi réir ag rialacha na hOllscoile. Ní gá réamhcháilíochtaí ríomhaireachta ná gnó.

MSc Pairtaimseartha DC627: Dhá bhliain
Entry Requirements
Honours degree (H2.2) or equivalent professional experience and a satisfactory level of fluency in Irish. In some circumstances appropriate professional experience and qualifications are accepted in lieu of a primary degree, subject to University regulations. Previous qualifications in business or computing are not required.

MSc Part-time DC627: Two Years
International Applications
International candidates are expected to have educational qualifications of a standard equivalent to those outlined above. In addition, where such candidates are non-native speakers of the English language they must satisfy the university of their competency in the English language.

Application dates

Dates for Submission of Applications
Applications will be accepted on a rolling basis until the programme is full or until the following dates:

• Closing date for non EU applicants is 1st July 2024.
• Closing date for EU applicants is 31st July 2024.

All entry requirements should be met before the commencement of the programme.

Queries
Queries from EU applicants should be directed to postgraduateadmissions@dcu.ie
Queries from non EU applicants should be directed to internationalapplications@dcu.ie

All Applicants must submit
• All Applicants must apply through DCU's Student Application Portal - view Application Weblink above
• Certified academic transcripts for each and every year of study, with certified English translations, if applicable.
Non Native English Speakers
Evidence of English competency which meets DCU entry requirements - see https://www.dcu.ie/registry/english.shtml
Non-EU Applicants

Note if you are a non EU student and require a study visa, you are not eligible to apply for part-time programmes as study visas are only granted for full-time programmes.

Non-EU Applicants
Note if you are a non EU student and require a study visa, you are not eligible to apply for part-time programmes as study visas are only granted for full-time programmes.

Duration

2 years part-time.

Enrolment dates

The programme commences in September 2024

Post Course Info

Careers
Tá céimithe an MSc sa Bhainistíocht agus Gnó Digiteach ag obair le Irish Mortgage Corporation, Google, Oracle, Make a Wish Foundation, Citi, RTÉ, Foras na Gaeilge, An Roinn Ealaíon Oidhreachta agus Gaeltachta, Coláiste na bhFiann, Gael Linn, Gaelchultúr, Údarás Craolacháin na hÉireann agus i bpostanna bainistíochta i scoileanna.

There is a high demand for graduates of this programme. Graduates of the MSc sa Bhainistíocht agus Gnó Digiteach work with the Irish Mortgage Corporation, Google, Oracle, Make a Wish Foundation, Citi, RTÉ, Foras na Gaeilge, Roinn Ealaíon Oidhreachta agus Gaeltachta, Coláiste na bhFiann, Gael Linn, Gaelchultúr, Údarás Craolacháin na hÉireann and managerial posts in schools.

• Advertising
• Banking
• Business
• Business Analyst
• Consultancy
• Digital Account Executive
• Education
• Education Leadership
• Information Technology
• Research

More details
 • Qualification letters

  MSc

 • Qualifications

  Degree - Masters (Level 9 NFQ)

 • Attendance type

  Part time

 • Apply to

  Course provider